Portalu www.PruszkówMówi.pl

Portal Społeczny www.PruszkówMówi.pl zwany w dalszej części regulaminu Portalem lub Witryną, jest portalem internetowym, umożliwiającym pisanie i komentowanie artykułów osobom mieszkającym na terenie powiatu Pruszkowskiego, a także osobom związanym z powiatem, pracującym na jego terenie lub realizującym swoje zainteresowania. Autorzy publikacji, w  dalszej części zwani Autorami piszą artykuły we własnym imieniu, są też w pełni odpowiedzialni za ich treść. Użytkownikami Portalu nazywa się osoby, które mają możliwość czytania oraz komentowania artykułów.

1. Warunki ogólne korzystania z Portalu

1.1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne;

1.2. Portal jest portalem społeczno-regionalnym, skierowanym do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat powiatu pruszkowskiego, samorządów poszczególnych gmin, szkół, organizacji, placówek, stowarzyszeń itp., działających na tym terenie oraz samych mieszkańców, chcących uczestniczyć w konstruktywnej debacie na w/w tematy;

1.3. Portal dostępny jest dla każdego Użytkownika Internetu;

1.4. Korzystając z Portalu, Użytkownik oraz Autor przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;

1.5. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Użytkowników podczas korzystania z www.PruszkowMowi.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności.

2. Prawa i możliwości Użytkowników witryny oraz Autorów

2.1. Rejestrując się za pomocą platformy DISQUS i pisząc komentarze na witrynie PruszkówMówi.pl, Użytkownik oraz Autor:

2.2. Zgadza się  na dostarczenie podczas rejestracji prawdziwych informacji;

2.3. Akceptuje w pełni Regulamin korzystania z witryny;

2.4. Zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawni swój login i hasło;

2.5. Użytkownicy Portalu mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie: przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych, komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów, porozumiewania się z innymi Użytkownikami witryny i wydawcą za pomocą komentarzy, publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów poprzez kontakt z administratorem strony za pomocą adresu mailowego: pruszkowmowi@gmail.com.

2.2. Zakres usług witryny może być rozszerzany przez Administratora.

3. Aktywność Użytkowników Portalu i Autorów

3.1. Osoba rejestrująca się jako Użytkownik Witryny za pośrednictwem platformy DISQUS w pełni zgadza się, że:

3.2. Treść komentarza musi dotyczyć zawartej w tym miejscu informacji, nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie zezwala się przesyłać żadnych informacji, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób;

3.3. Treść komentarza nie może naruszać praw innych Użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i, w związku z tym należy powstrzymać się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych;

3.4. Autor komentarza nie może naruszać zaufania do innych Użytkowników witryny i w związku z tym nie będzie dostarczał informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będzie wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będzie przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będzie dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych;

3.5. Nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny;

3.6. Użytkownik zgadza się, aby Administrator witryny www.pruszkowmowi.pl zmodyfikował bądź usunął każdy wpis Użytkownika, jeśli w mniemaniu Administratora narusza powyższe zastrzeżenia.

4. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

4.1. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Portalu, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: pruszkowmowi@gmail.com.

5. Odpowiedzialność

5.1. Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników lub Autorów informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu;

5.2. Autorzy Portalu dokładają wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

5.3. Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów Autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób;

5.4. IP internauty będzie ujawniane w przypadku zwolnienia administratora portalu przez organy ścigania bądź sąd z obowiązku ochrony danych osobowych oraz zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej gdy komentarz / wpis w sposób oczywisty naruszy dobra osób trzecich.

6. Prawa autorskie

6.1. Redakcja Portalu, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);

6.2. Autor, przesyłając za pomocą strony internetowej www.PruszkówMówi.pl bądź na adres mailowy redakcji wiadomość, artykuł, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, artykuł, zdjęcie lub film na swoim koncie wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, artykułu, zdjęcia lub filmu i innego materiału Autora w portalu internetowym www.PruszkówMówi.pl na kanale YouTube portalu oraz w wersji drukowanej.

7. Autorzy portalu

7.1. Autorem portalu jest osoba, która uzyskała zgodę Redaktora Naczelnego Portalu na tworzenie treści za pośrednictwem strony www.PruszkowMowi.pl;

7.2. Wszystkie artykuły Autora są jego własnymi opiniami a Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść;

7.3. Wszystkie materiały fotograficzne lub wideo nie będące własnością Autora muszą być oznaczone odpowiednim adresem źródłowym. Autor ponosi odpowiedzialność za umieszczone w swoim artykule materiały fotograficzne  i wideo;

7.4. Redakcja portalu zezwala na promowanie organizacji, której Autor jest przedstawicielem. Jednakowo nie zezwala się na umieszczanie przez Autora oferty handlowej, w rozumieniu ustawy o Prawie Handlowym;

7.5. Zezwala się Autorom na zamieszczanie odnośników do własnych stron internetowych na zasadzie „Czytaj dalej na…”, pod warunkiem, że tekst na stronie będzie zajmował 80% treści na stronie właściwej (z pełnym tekstem);

7.6. Decyzję o promowaniu wybranych treści, dostarczanych przez Autorów portalu podejmuje Redaktor Naczelny lub Administrator strony. Zastrzegają sobie oni prawo wyboru treści, które umieszczone będą na stronie głównej portalu oraz w kanałach social media;

7.7. Redakcja www.PruszkowMowi.pl informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych;

7.8. Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych odbywać się może za pisemną zgodą Redaktora Naczelnego www.pruszkowmowi.pl.

8. Polityka prywatności

8.1. Dane uzyskane poprzez wypełnione formularze przy rejestracji Użytkownika mają dla Portalu charakter wyłącznie informacyjny, a ich informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

9.Postanowienia końcowe

9.1. Redakcja ww.PruszkowMowi.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Autorów i Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu;
9.2. Redakcja www.PruszkówMówi.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: pruszkowmowi@gmail.com.

Regulamin Adam Osuch
Portalu www.PruszkówMówi.pl Portal Społeczny www.PruszkówMówi.pl zwany w dalszej części regulaminu Portalem lub Witryną, jest portalem internetowym, umożliwiającym pisanie i komentowanie artykułów osobom mieszkającym na terenie powiatu Pruszkowskiego, a także osobom związanym z powiatem, pracującym na jego terenie lub realizującym swoje zainteresowania. Autorzy publikacji, w  dalszej części zwani Autorami piszą artykuły...
<h2 align="center">Portalu www.PruszkówMówi.pl</h2> Portal Społeczny www.PruszkówMówi.pl zwany w dalszej części regulaminu Portalem lub Witryną, jest portalem internetowym, umożliwiającym pisanie i komentowanie artykułów osobom mieszkającym na terenie powiatu Pruszkowskiego, a także osobom związanym z powiatem, pracującym na jego terenie lub realizującym swoje zainteresowania. Autorzy publikacji, w  dalszej części zwani Autorami piszą artykuły we własnym imieniu, są też w pełni odpowiedzialni za ich treść. Użytkownikami Portalu nazywa się osoby, które mają możliwość czytania oraz komentowania artykułów.1. Warunki ogólne korzystania z Portalu1.1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne;1.2. Portal jest portalem społeczno-regionalnym, skierowanym do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat powiatu pruszkowskiego, samorządów poszczególnych gmin, szkół, organizacji, placówek, stowarzyszeń itp., działających na tym terenie oraz samych mieszkańców, chcących uczestniczyć w konstruktywnej debacie na w/w tematy;1.3. Portal dostępny jest dla każdego Użytkownika Internetu;1.4. Korzystając z Portalu, Użytkownik oraz Autor przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu;1.5. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Użytkowników podczas korzystania z www.PruszkowMowi.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności.2. Prawa i możliwości Użytkowników witryny oraz Autorów2.1. Rejestrując się za pomocą platformy DISQUS i pisząc komentarze na witrynie PruszkówMówi.pl, Użytkownik oraz Autor:2.2. Zgadza się  na dostarczenie podczas rejestracji prawdziwych informacji;2.3. Akceptuje w pełni Regulamin korzystania z witryny;2.4. Zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawni swój login i hasło;2.5. Użytkownicy Portalu mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie: przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych, komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów, porozumiewania się z innymi Użytkownikami witryny i wydawcą za pomocą komentarzy, publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów poprzez kontakt z administratorem strony za pomocą adresu mailowego: <a href="mailto:pruszkowmowi@gmail.com">pruszkowmowi@gmail.com</a>.2.2. Zakres usług witryny może być rozszerzany przez Administratora.3. Aktywność Użytkowników Portalu i Autorów3.1. Osoba rejestrująca się jako Użytkownik Witryny za pośrednictwem platformy DISQUS w pełni zgadza się, że:3.2. Treść komentarza musi dotyczyć zawartej w tym miejscu informacji, nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie zezwala się przesyłać żadnych informacji, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób;3.3. Treść komentarza nie może naruszać praw innych Użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i, w związku z tym należy powstrzymać się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych;3.4. Autor komentarza nie może naruszać zaufania do innych Użytkowników witryny i w związku z tym nie będzie dostarczał informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będzie wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym Użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będzie przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będzie dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, włączając w to, ale nie ograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych;3.5. Nie może służyć kryptoreklamie bądź jawnej reklamie jakichkolwiek produktów czy usług jakichkolwiek firm prowadzących działalność komercyjną i w związku z tym nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek własnej działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody administratora witryny;3.6. Użytkownik zgadza się, aby Administrator witryny www.pruszkowmowi.pl zmodyfikował bądź usunął każdy wpis Użytkownika, jeśli w mniemaniu Administratora narusza powyższe zastrzeżenia.4. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich4.1. Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Portalu, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: <a href="mailto:pruszkowmowi@gmail.com">pruszkowmowi@gmail.com</a>.5. Odpowiedzialność5.1. Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników lub Autorów informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu;5.2. Autorzy Portalu dokładają wszelkich starań, aby dane prezentowane w Portalu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;5.3. Prezentowane w Portalu poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów Autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób;5.4. IP internauty będzie ujawniane w przypadku zwolnienia administratora portalu przez organy ścigania bądź sąd z obowiązku ochrony danych osobowych oraz zwolnienia z tajemnicy dziennikarskiej gdy komentarz / wpis w sposób oczywisty naruszy dobra osób trzecich.6. Prawa autorskie6.1. Redakcja Portalu, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);6.2. Autor, przesyłając za pomocą strony internetowej <a href="http://www.xn--pruszkwmwi-lbbc.pl/">www.PruszkówMówi.pl</a> bądź na adres mailowy redakcji wiadomość, artykuł, zdjęcie lub film oraz zamieszczając wiadomość, artykuł, zdjęcie lub film na swoim koncie wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, artykułu, zdjęcia lub filmu i innego materiału Autora w portalu internetowym <a href="http://www.xn--pruszkwmwi-lbbc.pl/">www.PruszkówMówi.pl</a> na kanale YouTube portalu oraz w wersji drukowanej.7. Autorzy portalu7.1. Autorem portalu jest osoba, która uzyskała zgodę Redaktora Naczelnego Portalu na tworzenie treści za pośrednictwem strony <a href="http://www.pruszkowmowi.pl/">www.PruszkowMowi.pl</a>;7.2. Wszystkie artykuły Autora są jego własnymi opiniami a Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść;7.3. Wszystkie materiały fotograficzne lub wideo nie będące własnością Autora muszą być oznaczone odpowiednim adresem źródłowym. Autor ponosi odpowiedzialność za umieszczone w swoim artykule materiały fotograficzne  i wideo;7.4. Redakcja portalu zezwala na promowanie organizacji, której Autor jest przedstawicielem. Jednakowo nie zezwala się na umieszczanie przez Autora oferty handlowej, w rozumieniu ustawy o Prawie Handlowym;7.5. Zezwala się Autorom na zamieszczanie odnośników do własnych stron internetowych na zasadzie „Czytaj dalej na…”, pod warunkiem, że tekst na stronie będzie zajmował 80% treści na stronie właściwej (z pełnym tekstem);7.6. Decyzję o promowaniu wybranych treści, dostarczanych przez Autorów portalu podejmuje Redaktor Naczelny lub Administrator strony. Zastrzegają sobie oni prawo wyboru treści, które umieszczone będą na stronie głównej portalu oraz w kanałach social media;7.7. Redakcja <a href="http://www.pruszkowmowi.pl/">www.PruszkowMowi.pl</a> informuje, że Portal zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, zdjęcia i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych;7.8. Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych odbywać się może za pisemną zgodą Redaktora Naczelnego www.pruszkowmowi.pl.8. Polityka prywatności8.1. Dane uzyskane poprzez wypełnione formularze przy rejestracji Użytkownika mają dla Portalu charakter wyłącznie informacyjny, a ich informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).9.Postanowienia końcowe9.1. Redakcja ww.PruszkowMowi.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Autorów i Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu; 9.2. Redakcja <a href="http://www.xn--pruszkwmwi-lbbc.pl/">www.PruszkówMówi.pl</a> zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: pruszkowmowi@gmail.com.