Będzie trzeci typ nowych kolejek Warszawskiej Kolei Dojazdowej, tym razem pociągi dostarczy NEWAG S.A. W przeciągu 2 lat  powinny pojawić się one na torach. Co ważne nowe pociągi mają oferować więcej miejsca niż dotychczasowe EN97 . 

„Nowe pociągi to lep­sza jakość i kom­fort podróży dla pasa­że­rów, w tym przede wszyst­kim dla miesz­kań­ców sze­ściu gmin: Micha­ło­wic, Prusz­kowa, Brwi­nowa, Mila­nówka, Pod­kowy Leśnej, Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kiego oraz dwóch dziel­nic War­szawy – Włoch i Ochoty. To rów­nież więk­sze bez­pie­czeń­stwo. Wszyst­kie pojazdy zostaną wypo­sa­żone w sys­tem moni­to­ringu z reje­stra­to­rem zda­rzeń, kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych.” – Pisze na swojej stronie producent pociągu.

Pojazd dłu­go­ści 60 m będzie skła­dał się z 6 czło­nów i pomie­ści 164 pasa­że­rów na miej­scach sie­dzą­cych. W pojeź­dzie prze­wi­dziano 4 miej­sca dla wóz­ków inwa­lidz­kich z zasto­so­wa­niem ramp odkła­da­nych, umoż­li­wia­ją­cych wjazd wózka, oraz 8 miejsc do prze­wozu rowe­rów.

bfba4a6a-2d27-11e4-87e1-0025b511229e

Każdy pojazd wypo­sa­żony będzie w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD roz­miesz­czo­nymi w spo­sób zapew­nia­jący dobrą widocz­ność z każ­dego miej­sca w pojeździe.

Zakup taboru reali­zo­wany jest w ramach pro­jektu Roz­wój sys­temu publicz­nego trans­portu pasa­żer­skiego w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej poprzez zwięk­sze­nie wydaj­no­ści, nie­za­wod­no­ści i bez­pie­czeń­stwa War­szaw­skiej Kolei Dojazdowej.

War­tość kon­traktu to 98 227 800,00 zł brutto. Ter­min reali­za­cji umowy 24 mie­siące od dnia jej podpisania

Nowe pociągi WKD dostarczy NEWAG S.A. admin AktualnościtechnologieTransport,
Będzie trzeci typ nowych kolejek Warszawskiej Kolei Dojazdowej, tym razem pociągi dostarczy NEWAG S.A. W przeciągu 2 lat  powinny pojawić się one na torach. Co ważne nowe pociągi mają oferować więcej miejsca niż dotychczasowe EN97 . 'Nowe pociągi to lep­sza jakość i kom­fort podróży dla pasa­że­rów, w tym przede wszyst­kim dla miesz­kań­ców...
<p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><strong><span style="color: #000000;">Będzie trzeci typ nowych kolejek Warszawskiej Kolei Dojazdowej, tym razem pociągi dostarczy NEWAG S.A. W przeciągu 2 lat  powinny pojawić się one na torach. Co ważne nowe pociągi mają oferować więcej miejsca niż dotychczasowe EN97 . </span></strong></p> <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">"Nowe pociągi to lep­sza jakość i kom­fort podróży dla pasa­że­rów, w tym przede wszyst­kim dla miesz­kań­ców sze­ściu gmin: Micha­ło­wic, Prusz­kowa, Brwi­nowa, Mila­nówka, Pod­kowy Leśnej, Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kiego oraz dwóch dziel­nic War­szawy – Włoch i Ochoty. To rów­nież więk­sze bez­pie­czeń­stwo. Wszyst­kie pojazdy zostaną wypo­sa­żone w sys­tem moni­to­ringu z reje­stra­to­rem zda­rzeń, kli­ma­ty­za­cję prze­strzeni pasa­żer­skiej z ukła­dem okien umoż­li­wia­ją­cym swo­bodne prze­wie­trza­nie składu oraz sys­tem zli­cza­nia podróżnych." - Pisze na swojej stronie producent pociągu.</p> <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">Pojazd dłu­go­ści 60 m będzie skła­dał się z 6 czło­nów i pomie­ści 164 pasa­że­rów na miej­scach sie­dzą­cych. W pojeź­dzie prze­wi­dziano 4 miej­sca dla wóz­ków inwa­lidz­kich z zasto­so­wa­niem ramp odkła­da­nych, umoż­li­wia­ją­cych wjazd wózka, oraz 8 miejsc do prze­wozu rowe­rów.</p> <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/09/bfba4a6a-2d27-11e4-87e1-0025b511229e.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3242" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2014/09/bfba4a6a-2d27-11e4-87e1-0025b511229e.jpg" alt="bfba4a6a-2d27-11e4-87e1-0025b511229e" width="616" height="403" /></a></p> <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">Każdy pojazd wypo­sa­żony będzie w pełni zin­te­gro­wany sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej z zewnętrz­nymi tabli­cami LED oraz wewnętrz­nymi moni­to­rami LCD roz­miesz­czo­nymi w spo­sób zapew­nia­jący dobrą widocz­ność z każ­dego miej­sca w pojeździe.</p> <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">Zakup taboru reali­zo­wany jest w ramach pro­jektu <em>Roz­wój sys­temu publicz­nego trans­portu pasa­żer­skiego w aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej poprzez zwięk­sze­nie wydaj­no­ści, nie­za­wod­no­ści i bez­pie­czeń­stwa War­szaw­skiej Kolei Dojazdowej.</em></p> <p style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">War­tość kon­traktu to 98 227 800,00 zł brutto. Ter­min reali­za­cji umowy 24 mie­siące od dnia jej podpisania</p>