Bezrobocie wśród młodzieży uważane jest  obecnie, za jeden z największych problemów Unii Europejskiej. Rządy przeznaczają ogromne  środki finansowe na edukację – uczelnie wyższe, kursy doszkalające i różnego typu programy mające na celu przystosowanie młodzieży do wymogów rynku pracy.

Unia Europejska duży nacisk kładzie na wzrost mobilności zawodowej, tak aby umożliwić młodym ludziom zdobycie pracy poza granicami swoich państw.
Waśnie ten problem,  by
ł motywem przewodnim podczas treningu „Youth Labor Mobility Online”  w Słowenii, gdzie miałem przyjemność uczestniczyć dzięki organizacji TDM2000 Polska Trening dotyczył problematyki bezrobocia młodzieży oraz sposobów dzięki którym można promować mobilność zawodową i terytorialną młodych ludzi.
Unia Europejska daje dziś młodzieży wiele możliwości na poznawanie innych krajów, edukację nieformalna czy wolontariat.

10360540_10152478988320566_520575571237591587_n

Poniżej wymienię kilka możliwości które dają młodzieży olbrzymią szanse na poznanie nowych krajów, kultur, wymianie doświadczeń oraz umiejętności.

1. Erasmus -wymiany studenckie

To zdecydowanie najpopularniejszy program sponsorowany przez Unię Europejska. Głównym założeniem jest oczywiście studiowanie za granicą. Wśród znajomych mam wiele osób które zdecydowały się pojechać na „erasmusa”. Najbardziej chwalą sobie wzbogacenie swoich umiejętności w posługiwaniu się językami obcymi i poszerzenie swoich perspektyw. Część z tych osób wyjechała za granicę, część została w kraju. Co ciekawe  statystyki pokazują, że studenci którzy obyli w przeszłości Erasmsusa, mają  mniejsze problemy ze znalezieniem pracy. 

Jak wyjechać na erasmusa ? Wystarczy udać się do koordynatora ds wymian studenckich na swojej uczelni. 

2. Wymiany młodzieżowe, seminaria i treningi (Erasmus +)

Erasmus + to program którego głównym zadaniem jest wspieranie edukacji pozaformalnej. Inaczej mówiąc – wymiany doświadczeń, dobrych praktyk itd. W ramach programu organizowane są szkolenia, treningi, seminaria, wizyty studyjne oraz wymiany młodzieżowe. Organizatorami w tym  przypadku są organizacje pozarządowe, które aplikują  o dofinansowanie z UE. Każdy projekt związany jest z innym tematem, jedne poświęcone są problemom społecznym inne sztuce, jeszcze inne nowoczesnym technologiom czy dziennikarstwu obywatelskiemu. 

Program jest szczególnie atrakcyjny ze względu na duże wsparcie finansowe.  Organizatorzy projektów pokrywają do 100% kosztów transportu, opłacają wyżywienie i zakwaterowanie. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 18 do 25 lub do 30 lat ( w zależności od typu projektu) 

Projekty na które można aplikować można znaleźć  na stronie salto-youth   oraz  na dedykowanych grupach na facebooku  link1  link2

3. EVS 

Europejski Wolontariat Społeczny daje możliwość wyjechania za granicę od 2 tygodni do 12 miesięcy. W tym czasie pracuje się dla organizacji pozarządowej w wybranym kraju. Tematyka wolontariatów jest bardzo różnorodna. wszystkie dotykają problemów społecznych, czasem jest to nauka angielskiego dzieci w szkołach, czasami praca przy wydarzeniach kulturalnych lub  np. promowanie zdrowego trybu życia. W tym Programie UE pokrywa wydatki związane z  transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. wolontariusz dodatkowo otrzymuje kieszonkowe na drobne wydatki. Program nie obejmuje wyłącznie krajów unii, można wybrać się  np. do Azji czy Ameryki Południowej. 

Jak dostać isę na na  wolontariat?  Można użyć bazy danych z organizacjami organizującymi EVS – link , na facebooku link 1 , link2 , link3  oraz na stronach link4  link5 

Oprócz tego istnieją tez takie programy płatnych staży wspieranych przez UE lub przez takie organizacje aiesec

Pisząc o wszystkich tych możliwościach nie chcę stać się orędownikiem masowej emigracji. Nie uważam, że z Polski należy jak najszybciej uciekać, ale jednocześnie uważam, że wyjazdy poszerzają naszą perspektywę, dają nowe inspiracje i doświadczenia które z pewnością pomogą  w znalezieniu pracy. 

Poszerz swój punkt widzenia!http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/04/xIsiRLngSRWN02yA2BbK_submission-photo-7-1024x707.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/04/xIsiRLngSRWN02yA2BbK_submission-photo-7-300x300.jpg Piotr Łuczyński BrwinówedukacjaLokalneMalichyMichałowiceNadarzynPiastówPiotr ŁuczyńskiPolecanePruszkówRaszynStyl życia,,,,,
Bezrobocie wśród młodzieży uważane jest  obecnie, za jeden z największych problemów Unii Europejskiej. Rządy przeznaczają ogromne  środki finansowe na edukację - uczelnie wyższe, kursy doszkalające i różnego typu programy mające na celu przystosowanie młodzieży do wymogów rynku pracy. Unia Europejska duży nacisk kładzie na wzrost mobilności zawodowej, tak aby umożliwić młodym ludziom zdobycie pracy...
<p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Bezrobocie w</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">r</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">d młodzieży uwa</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">ane jest  obecnie, za jeden z najwi</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">kszych problem</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">w Unii Europejskiej. Rz</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">dy przeznaczaj</span><span class="s2">ą ogromne </span><span class="s1"> </span><span class="s2">ś</span><span class="s1">rodki finansowe na edukację - uczelnie wyższe, kursy doszkalaj</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">ce i r</span><span class="s2">óż</span><span class="s1">nego typu programy maj</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">ce na celu przystosowanie m</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">odzie</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">y do wymogów</span><span class="s1"> rynku pracy.</span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Unia Europejska du</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">y nacisk k</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">adzie na wzrost mobilności</span><span class="s1"> zawodowej, tak aby umo</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">liwi</span><span class="s2">ć młodym ludziom </span><span class="s1">zdobycie pracy poza granicami swoich pa</span><span class="s2">ń</span><span class="s1">stw. Waśnie ten problem,  by</span><span class="s2">ł </span><span class="s1">motywem przewodnim podczas treningu "Youth Labor Mobility Online"  w S</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">owenii, gdzie </span><span class="s1">mia</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">em przyjemno</span><span class="s2">ść </span><span class="s1">uczestniczy</span><span class="s2">ć dzięki organizacji <a href="http://tdm2000.pl/">TDM2000 Polska</a>. </span><span class="s1"> </span><span class="s1">Trening dotyczy</span><span class="s2">ł </span><span class="s1">problematyki bezrobocia m</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">odzieży oraz sposobów dzi</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">ki kt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">rym mo</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">na promowa</span><span class="s2">ć </span><span class="s1">mobilno</span><span class="s2">ść zawodową i terytorialną </span><span class="s1">młodych ludzi. </span><span class="s1">Unia Europejska daje dzi</span><span class="s2">ś młodzieży </span><span class="s1">wiele mo</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">liwo</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">ci </span><span class="s1">na poznawanie innych kraj</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">w, edukacj</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">nieformalna czy wolontariat.</span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><a href="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/04/10360540_10152478988320566_520575571237591587_n.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5746" src="http://pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/04/10360540_10152478988320566_520575571237591587_n-300x225.jpg" alt="10360540_10152478988320566_520575571237591587_n" width="300" height="225" /></a></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Poniżej wymieni</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">kilka mo</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">liwo</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">ci kt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">re daj</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">m</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">odzie</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">y olbrzymi</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">szanse na poznanie nowych kraj</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">w, kultur, wymiani</span><span class="s1">e do</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">wiadcze</span><span class="s2">ń </span><span class="s1">oraz umiej</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">tno</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">ci.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span class="s1">1. Erasmus -wymiany studenckie</span></strong></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">To zdecydowanie najpopularniejszy program sponsorowany przez Uni</span><span class="s2">ę E</span><span class="s1">uropejska. G</span><span class="s2">łó</span><span class="s1">wnym za</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">o</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">eniem jest oczywi</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">cie studiowanie za granic</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">. W</span><span class="s2">śró</span><span class="s1">d znajomych mam wiele os</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">b kt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">re zdecydowa</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">y si</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">pojecha</span><span class="s2">ć </span><span class="s1">na "erasmusa". Najbardziej chwal</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">sobie wzbogacenie swoich umiej</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">tno</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">ci w pos</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">ugiwaniu si</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">j</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">zykami obcymi i poszerzenie swoich perspektyw. Cz</span><span class="s2">ęść </span><span class="s1">z tych os</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">b wyjecha</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">a za granicę, cz</span><span class="s2">ęść </span><span class="s1">zosta</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">a w kraju. Co ciekawe  statystyki pokazuj</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">, </span><span class="s2">ż</span><span class="s1">e studenci kt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">rzy obyli w przeszłości Erasmsusa, maj</span><span class="s2">ą  </span><span class="s1">mniejsze problemy ze znalezieniem pracy. </span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Jak wyjechać na erasmusa ? Wystarczy uda</span><span class="s2">ć </span><span class="s1">si</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">do koordynatora ds wymian studenckich na swojej uczelni. </span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><strong><span class="s1">2. Wymiany m</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">odzie</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">owe, seminaria i treningi (Erasmus +)</span></strong></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Erasmus + to program kt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">rego gł</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">wnym zadaniem jest wspieranie edukacji pozaformalnej. </span><span class="s1">Inaczej m</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">wi</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">c - wymiany do</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">wiadcze</span><span class="s2">ń</span><span class="s1">, dobrych praktyk itd. W ramach programu organizowane s</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">szkolenia, treningi, seminaria, wizyty studyjne oraz wymiany młodzie</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">owe. Organizatorami w tym  przypadku s</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">organizacje pozarz</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">dowe, kt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">re aplikują </span><span class="s2"> </span><span class="s1">o dofinansowanie z UE. </span><span class="s1">Ka</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">dy projekt zwi</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">zany jest z innym tematem, jedne po</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">wi</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">cone s</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">problemom spo</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">ecznym inne sztuce, jeszcze inne nowoczesnym technologiom czy dziennikarstwu obywatelskiemu. </span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Program jest szczeg</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">lnie atrakcyjny ze wzgl</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">du na du</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">e wsparcie finansowe.  </span><span class="s1">Organizatorzy projekt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">w pokrywaj</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">do 100% koszt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">w transportu, op</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">acaj</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">wy</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">ywienie i zakwaterowanie. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 18 do 25 lub do 30 lat ( w zależności od typu projektu) </span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Projekty na kt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">re mo</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">na aplikowa</span><span class="s2">ć </span><span class="s1">mo</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">na znaleźć </span><span class="s1"> na stronie <a href="https://www.salto-youth.net/">salto-youth</a>   oraz  na dedykowanych grupach na facebooku  <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=154940191379029">link1</a><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=172490229504409">  link2</a>, </span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><strong><span class="s1">3. EVS </span></strong></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Europejski Wolontariat Spo</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">eczny daje mo</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">liwo</span><span class="s2">ść </span><span class="s1">wyjechania za granic</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">od 2 tygodni do 12 miesi</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">cy. W tym czasie pracuje si</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">dla organizacji pozarz</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">dowej w wybranym kraju. Tematyka wolontariat</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">w jest bardzo r</span><span class="s2">óż</span><span class="s1">norodna. wszystkie dotykaj</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">problem</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">w spo</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">ecznych, czasem jest to nauka angielskiego dzieci w szko</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">ach, czasami praca przy wydarzeniach kulturalnych lub  np. promowanie zdrowego trybu </span><span class="s2">ż</span><span class="s1">ycia. W tym Programie UE pokrywa wydatki związane z  transportem, zakwaterowaniem i wyżywieniem. wolontariusz dodatkowo otrzymuje kieszonkowe na drobne wydatki. Program nie obejmuje wyłącznie krajów unii, można wybrać si</span><span class="s2">ę  np. </span><span class="s1">do Azji czy Ameryki Po</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">udniowej. </span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Jak dostać isę na na  wolontariat?  Można użyć bazy danych z organizacjami organizującymi EVS - <a href="https://europa.eu/youth/evs_database">link</a> , na facebooku<a href="https://www.facebook.com/groups/1575216409365003/"> link 1</a> , <a href="https://www.facebook.com/groups/1488175224729000/">link2 </a>, <a href="https://www.facebook.com/findEVS?fref=ts">link3 </a> oraz na stronach <a href="http://www.efm.org.pl/index.php?lang=pl&action=article&id=287">link4 </a> <a href="http://www.youthnetworks.eu/">link5</a> </span></p> <p class="p1" style="text-align: justify;"><span class="s1">Oprócz tego istnieją tez takie programy p</span><span class="s2">ł</span><span class="s1">atnych staży wspieranych przez UE lub przez takie organizacje<a href="http://aiesec.org/"> aiesec</a>. </span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Pisz</span><span class="s2">ą</span><span class="s1">c o wszystkich tych mo</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">liwo</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">ciach nie chc</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">sta</span><span class="s2">ć </span><span class="s1">si</span><span class="s2">ę </span><span class="s1">or</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">downikiem masowej emigracji. Nie uwa</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">am, </span><span class="s2">ż</span><span class="s1">e z Polski nale</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">y jak najszybciej ucieka</span><span class="s2">ć</span><span class="s1">, ale jednocze</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">nie uwa</span><span class="s2">ż</span><span class="s1">am, </span><span class="s2">ż</span><span class="s1">e wyjazdy poszerzaj</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">nasz</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">perspektyw</span><span class="s2">ę</span><span class="s1">, daj</span><span class="s2">ą </span><span class="s1">nowe inspiracje i do</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">wiadczenia kt</span><span class="s2">ó</span><span class="s1">re z pewno</span><span class="s2">ś</span><span class="s1">cią pomogą  w znalezieniu pracy. </span></p>