W dniu 15 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom projektu „Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Powiat reprezentowali: Ewa Borodzicz – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, któremu podlegają zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, dyrektor PCPR oraz kierownik Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Przygotowany przez urząd projekt „Programu współpracy” zaprezentowała Renata Białoszewska – powiatowy koordynator ds. organizacji pozarządowych.

W nowym programie współpracy na rok 2016, podobnie jak w latach ubiegłych, powiat zaproponował 10 priorytetowych zadań publicznych, w obszarze których realizowana będzie współpraca finansowa i pozafinansowa powiatu z organizacjami pozarządowymi. Na realizację programu przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 80 000 zł. (środki z budżetu powiatu). W porównaniu z programem z 2015 roku nie wprowadzono większych zmian; uogólniono lub skrócono treść kilku paragrafów oraz zrezygnowano z wyszczególnienia form współpracy pozafinansowej. Nie uwzględniono niestety nowych narzędzi partnerstwa, dialogu i partycypacji społecznej, których wprowadzenie mogłoby znacząco wpłynąć na jakość współpracy powiatu i NGO w 2016 roku.

Na spotkaniu konsultacyjnym organizacje wnioskowały o dodanie do programu dwóch zapisów: poszerzenie listy zadań priorytetowych o działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dodanie punkt o promocji i rozwoju wolontariatu. Dyskusja nad treścią programu stanowiła jedynie ułamek całego spotkania konsultacyjnego – może dlatego, że z powodu wczesnej godziny spotkania (urzędnicy zwołali konsultacje na godz. 14:00) nie dotarło na spotkanie wielu reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych, którzy pracują zawodowo do godz.16:00.

Tematy powiatowych konkursów ofert na 2016 rok

W drugiej części spotkania konsultacyjnego, po krótkim omówieniu programu współpracy, przedstawiciele urzędu poprosili organizacje pozarządowe o wskazanie propozycji tematów do konkursów ofert na 2016 r. (tematy z zakresu 11 zadań priorytetowych). W dyskusji nie wszystkie organizacje pozarządowe zabrały głos, ale częściowo omówiono propozycje NGO z zakresu: pomocy dla osób niepełnosprawnych i seniorów, oświaty i wychowania, zdrowia, sportu, upowszechniania wiedzy historycznej oraz pomocy dla NGO w zakresie szkoleń i wolontariatu.

Propozycje tematów konkursów ofert i wnioski organizacji pozarządowych na rok 2016

Spotkanie konsultacyjne w Starostwie zdominowały zagadnienia z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz kwestie dotyczące rozwoju wolontariatu.

Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy wskazało szereg zagadnień problemowych i potrzeb swoich podopiecznych – głównie dzieci autystycznych i ich rodzin. Stowarzyszenie wnioskowało o zwiększenie wsparcia powiatu dla działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz o podjęcie działań na rzecz rozwoju wolontariatu specjalistycznego (wolontariusze-opiekunowie dziećmi z autyzmem, a także opiekunowie osób starszych). Powrócił temat powołania Powiatowego Centrum Wolontariatu. W zakresie tematów konkursowych stowarzyszenie zaproponowało na 2016 rok: projekty warsztatowe i zajęcia terapeutyczne, doposażenie świetlic w sprzęt do rehabilitacji, organizacja zajęć i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, projekty aktywizacji osób wykluczonych społecznie, szkolenia dla opiekunów dzieci z autyzmem.

Ks. Jurczuk z Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej – zaproponował do tematów konkursów na rok 2016: projekty edukacyjne kształtujące wrażliwość społeczną na potrzeby osób niepełnosprawnych, projekty nakierowane na rozwój lokalnej turystyki osób niepełnosprawnych oraz przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych.

Przedstawicielka Hufca Pruszków Beata Pawełczyńska apelowała o pomoc powiatu w promocji idei wolontariatu w szkołach, zwłaszcza ponadgimnazjalnych – poprzez akcje informacyjne kierowane do całej społeczności szkolnej: zarówno nauczycieli jak i uczniów. Wskazała także na potrzebę dalszego wspierania przez powiat harcerskich działań cyklicznych, tj. coroczne Rajdy Szlakiem Naszej Historii, w których uczestniczą setki mieszkańców powiatu, zwłaszcza z Pruszkowa i gmin sąsiednich.

Organizacje pozarządowe wspólnie zaproponowały organizację konkursu na „Wolontariusza Roku”.

Przedstawiciel Hufca Piastów wskazał natomiast na działania harcerzy podczas uroczystości patriotycznych i obchodów ważnych rocznic i świąt. Wspomniał o roli harcerzy w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez oraz o potrzebie pozyskania funduszy na zakup środków medycznych w celu doposażenie harcerskich apteczek.

Przedstawiciel Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego pan Karol Michalczyk zaproponował jako temat konkursu ofert na 2016 rok organizację szkoleń dla NGO m.in.: z zakresu zmian prawnych i pozyskiwania środków unijnych. Podkreślił także potrzebę wsparcia przez powiat działań promocyjnych ukazujących społeczeństwu projekty stowarzyszeń i fundacji realizowane na rzecz mieszkańców powiatu. Przedstawiciele Powiatu zapowiedzieli w tym zakresie m.in.: modernizację powiatowego portalu dla NGO (obecnie portal w ogóle nie jest aktualizowany) oraz intensyfikację promocji i korespondencji informacyjnej kierowanej do organizacji przez urząd.

W dyskusji powrócił temat powiatowej kampanii informacyjno-promocyjnej, której celem byłoby zachęcenie mieszkańców powiatu do przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego (1 % dla OPP). Organizacje zgodnie przyznały, że kampania powinna ruszyć już zaraz, z końcem tego roku i trwać do kwietnia roku 2016. O inicjatywie kampanii przypomniał przedstawiciel Klubu SHDK „Serce Pruszkowa”, wnioskując jednocześnie o włączenie do tematów przyszłorocznych konkursów zadań z zakresu promocji krwiodawstwa poprzez działania typu: konkursy wiedzy o zdrowiu, akcje krwiodawstwa, publikacje i lekcje informacyjne w szkołach.

Przedstawicielka Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego pani Beata Turczyn omówiła projekt z 2015 roku realizowany przez stowarzyszenie przy wsparciu powiatu, czyli konkurs historyczno-patriotyczny w szkołach. Stowarzyszenie zadeklarowało chęć dalszej współpracy z powiatem poprzez organizację konkursów wiedzy historycznej dla szkół powiatowych w 2016 r.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Nadarzyn pan Ryszard Zalewski zaproponował do tematów konkursów: organizację wystawy planszowej o ofiarach katyńskich oraz cykl jarmarków historycznych, podczas których będzie można kolejno prezentować historię gmin z naszego powiatu.

Organizacje pytały także o szczegóły przyszłorocznej współpracy z powiatem: czy powiat przewiduje wsparcie działań na rzecz seniorów, czy wspierane będą projekty realizowane na terenie tylko jednej gminy, czy można będzie sfinansować z dotacji na sport zakup sprzętu do gier zespołowych. 

Ostatecznie przedstawiciele Urzędu Starostwa poinformowali stowarzyszenia i fundacje obecne na spotkaniu konsultacyjnym, że konieczne jest złożenie pisemnych wniosków z propozycjami tematów konkursów ofert na 2016 roku.  Wnioski można składać w starostwie do przyszłej środy – czyli do 21 października 2015.

Wnioski NGO będą zapewne dla urzędu podstawą do opracowania dokumentu zbiorczego w postaci „Wykazu tematów powiatowych konkursów ofert na rok 2016 dla zadań priorytetowych z określeniem terminów ogłoszenia konkursów oraz wysokości środków planowanych w budżecie powiatu na realizację poszczególnych zadań priorytetowych”. Dokument ten, o ile powstanie jeszcze w tym roku, będzie pożądanym uzupełnieniem programu współpracy, bez którego trudno wyobrazić sobie sprawne współdziałanie JST i NGO w 2016 r. Zbiorczy wykaz tematów powiatowych konkursów ofert z harmonogramem i planem finansowym zostanie zapewne upubliczniony wraz z projektem budżetu powiatu na rok 2016 – a więc już niebawem.

Dominika Małgowska

Spotkanie konsultacyjne: program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i konkursy ofert na 2016 rok.http://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/10/powiat_budynek.jpghttp://www.pruszkowmowi.pl/wp-content/uploads/2015/10/powiat_budynek-300x300.jpg admin PolecanePruszkówTrzeci sektor
W dniu 15 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom projektu „Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Powiat reprezentowali: Ewa Borodzicz - Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, któremu podlegają zadania z zakresu...
<p class="p1" style="text-align: justify;"><b></b><span class="s1">W dniu 15 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się spotkanie poświęcone konsultacjom projektu „Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. </span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych fundacji i stowarzyszeń. Powiat reprezentowali: Ewa Borodzicz - Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, któremu podlegają zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, dyrektor PCPR oraz kierownik Zespołu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Przygotowany przez urząd projekt „Programu współpracy” zaprezentowała Renata Białoszewska – powiatowy koordynator ds. organizacji pozarządowych.</span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">W nowym programie współpracy na rok 2016, podobnie jak w latach ubiegłych, powiat zaproponował 10 priorytetowych zadań publicznych, w obszarze których realizowana będzie współpraca finansowa i pozafinansowa powiatu z organizacjami pozarządowymi. Na realizację programu przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 80 000 zł. (środki z budżetu powiatu). W porównaniu z programem z 2015 roku nie wprowadzono większych zmian; uogólniono lub skrócono treść kilku paragrafów oraz zrezygnowano z wyszczególnienia form współpracy pozafinansowej. Nie uwzględniono niestety nowych narzędzi partnerstwa, dialogu i partycypacji społecznej, których wprowadzenie mogłoby znacząco wpłynąć na jakość współpracy powiatu i NGO w 2016 roku.</span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Na spotkaniu konsultacyjnym organizacje wnioskowały o dodanie do programu dwóch zapisów: poszerzenie listy zadań priorytetowych o działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dodanie punkt o promocji i rozwoju wolontariatu. Dyskusja nad treścią programu stanowiła jedynie ułamek całego spotkania konsultacyjnego – może dlatego, że z powodu wczesnej godziny spotkania (urzędnicy zwołali konsultacje na godz. 14:00) nie dotarło na spotkanie wielu reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych, którzy pracują zawodowo do godz.16:00. </span></p> <p class="p4" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Tematy powiatowych konkursów ofert na 2016 rok</b></span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>W drugiej części spotkania konsultacyjnego, po krótkim omówieniu programu współpracy, przedstawiciele urzędu poprosili organizacje pozarządowe o wskazanie propozycji tematów do konkursów ofert na 2016 r.</b> <b>(tematy z zakresu 11 zadań priorytetowych).</b> W dyskusji nie wszystkie organizacje pozarządowe zabrały głos, ale częściowo omówiono propozycje NGO z zakresu: pomocy dla osób niepełnosprawnych i seniorów, oświaty i wychowania, zdrowia, sportu, upowszechniania wiedzy historycznej oraz pomocy dla NGO w zakresie szkoleń i wolontariatu. </span></p> <p class="p5" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Propozycje tematów konkursów ofert i wnioski organizacji pozarządowych na rok 2016</b></span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Spotkanie konsultacyjne w Starostwie zdominowały zagadnienia z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz kwestie dotyczące rozwoju wolontariatu. </span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Stowarzyszenie</b> <b>Szlakiem Tęczy</b> wskazało szereg zagadnień problemowych i potrzeb swoich podopiecznych – głównie dzieci autystycznych i ich rodzin. Stowarzyszenie wnioskowało o zwiększenie wsparcia powiatu dla działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz o podjęcie działań na rzecz rozwoju wolontariatu specjalistycznego (wolontariusze-opiekunowie dziećmi z autyzmem, a także opiekunowie osób starszych). Powrócił temat powołania Powiatowego Centrum Wolontariatu. W zakresie tematów konkursowych stowarzyszenie zaproponowało na 2016 rok: projekty warsztatowe i zajęcia terapeutyczne, doposażenie świetlic w sprzęt do rehabilitacji, organizacja zajęć i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, projekty aktywizacji osób wykluczonych społecznie, szkolenia dla opiekunów dzieci z autyzmem. </span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Ks. Jurczuk z Domu Pomocy Społecznej w Brwinowie</b> – przedstawiciel Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej - zaproponował do tematów konkursów na rok 2016: projekty edukacyjne kształtujące wrażliwość społeczną na potrzeby osób niepełnosprawnych, projekty nakierowane na rozwój lokalnej turystyki osób niepełnosprawnych oraz przeglądy twórczości osób niepełnosprawnych.</span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Przedstawicielka Hufca Pruszków</b> Beata Pawełczyńska apelowała o pomoc powiatu w promocji idei wolontariatu w szkołach, zwłaszcza ponadgimnazjalnych – poprzez akcje informacyjne kierowane do całej społeczności szkolnej: zarówno nauczycieli jak i uczniów. Wskazała także na potrzebę dalszego wspierania przez powiat harcerskich działań cyklicznych, tj. coroczne Rajdy Szlakiem Naszej Historii, w których uczestniczą setki mieszkańców powiatu, zwłaszcza z Pruszkowa i gmin sąsiednich. </span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Organizacje pozarządowe wspólnie zaproponowały organizację konkursu na „Wolontariusza Roku”.</span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Przedstawiciel Hufca Piastów</b> wskazał natomiast na działania harcerzy podczas uroczystości patriotycznych i obchodów ważnych rocznic i świąt. Wspomniał o roli harcerzy w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez oraz o potrzebie pozyskania funduszy na zakup środków medycznych w celu doposażenie harcerskich apteczek.</span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Przedstawiciel <b>Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego</b> pan Karol Michalczyk zaproponował jako temat konkursu ofert na 2016 rok organizację szkoleń dla NGO m.in.: z zakresu zmian prawnych i pozyskiwania środków unijnych. Podkreślił także potrzebę wsparcia przez powiat działań promocyjnych ukazujących społeczeństwu projekty stowarzyszeń i fundacji realizowane na rzecz mieszkańców powiatu. Przedstawiciele Powiatu zapowiedzieli w tym zakresie m.in.: modernizację powiatowego portalu dla NGO (obecnie portal w ogóle nie jest aktualizowany) oraz intensyfikację promocji i korespondencji informacyjnej kierowanej do organizacji przez urząd.</span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">W dyskusji powrócił temat powiatowej kampanii informacyjno-promocyjnej, której celem byłoby zachęcenie mieszkańców powiatu do przekazywania 1% podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego (1 % dla OPP). Organizacje zgodnie przyznały, że kampania powinna ruszyć już zaraz, z końcem tego roku i trwać do kwietnia roku 2016. O inicjatywie kampanii przypomniał przedstawiciel <b>Klubu SHDK „Serce Pruszkowa”,</b> wnioskując jednocześnie o włączenie do tematów przyszłorocznych konkursów zadań z zakresu promocji krwiodawstwa poprzez działania typu: konkursy wiedzy o zdrowiu, akcje krwiodawstwa, publikacje i lekcje informacyjne w szkołach. </span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Przedstawicielka <b>Pruszkowskiego Stowarzyszenia Patriotycznego</b> pani Beata Turczyn omówiła projekt z 2015 roku realizowany przez stowarzyszenie przy wsparciu powiatu, czyli konkurs historyczno-patriotyczny w szkołach. Stowarzyszenie zadeklarowało chęć dalszej współpracy z powiatem poprzez organizację konkursów wiedzy historycznej dla szkół powiatowych w 2016 r.</span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Przedstawiciel Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Nadarzyn</b> pan Ryszard Zalewski zaproponował do tematów konkursów: organizację wystawy planszowej o ofiarach katyńskich oraz cykl jarmarków historycznych, podczas których będzie można kolejno prezentować historię gmin z naszego powiatu. </span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Organizacje pytały także o szczegóły przyszłorocznej współpracy z powiatem: czy powiat przewiduje wsparcie działań na rzecz seniorów, czy wspierane będą projekty realizowane na terenie tylko jednej gminy, czy można będzie sfinansować z dotacji na sport zakup sprzętu do gier zespołowych. </span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1"><b>Ostatecznie przedstawiciele Urzędu Starostwa poinformowali stowarzyszenia i fundacje obecne na spotkaniu konsultacyjnym, że konieczne jest złożenie pisemnych wniosków z propozycjami tematów konkursów ofert na 2016 roku.<span class="Apple-converted-space">  </span></b></span><span class="s2"><b>Wnioski można składać w starostwie do przyszłej środy – czyli do 21 października 2015</b>.</span></p> <p class="p3" style="text-align: justify;"><span class="s1">Wnioski NGO będą zapewne dla urzędu podstawą do opracowania dokumentu zbiorczego w postaci „<b><i>Wykazu tematów powiatowych konkursów ofert na rok 2016 dla zadań priorytetowych z określeniem terminów ogłoszenia konkursów oraz wysokości środków planowanych w budżecie powiatu na realizację poszczególnych zadań priorytetowych”. </i></b>Dokument ten, o ile powstanie jeszcze w tym roku, będzie pożądanym uzupełnieniem programu współpracy, bez którego trudno wyobrazić sobie sprawne współdziałanie JST i NGO w 2016 r. Zbiorczy wykaz tematów powiatowych konkursów ofert z harmonogramem i planem finansowym zostanie zapewne upubliczniony wraz z projektem budżetu powiatu na rok 2016 – a więc już niebawem.</span></p> <p class="p7" style="text-align: justify;"><em><span class="s1">Dominika Małgowska</span></em></p>