Mieszkańcy terenów wiejskich gminy Brwinów w najbliższych tygodniach będą wybierać sołtysów i rady sołeckie w sołectwach Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia i Żółwin. Pierwsze zebranie wiejskie – dla mieszkańców Domaniewa i Domaniewka – odbędzie się 12 marca 2015 r.

 

Zostały już ustalone terminy, kiedy mieszkańcy terenów wiejskich gminy Brwinów wybierać będą sołtysów i rady sołeckie. Zgodnie ze statutem sołectw wybory odbywać się będą podczas zebrań wiejskich zwoływanych przez burmistrza. Pierwsze spotkanie, na które zaproszeni są mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka, odbędzie się w czwartek 12 marca 2015 r. o godz. 18 w sali MPWiK w Pruszkowie przy ul. Domaniewskiej 23.

 

W głosowaniu będą mogli uczestniczyć jedynie pełnoletni mieszkańcy sołectwa, którzy znajdują się w gminnym rejestrze wyborców. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów. 

 

Osoba pełniąca funkcję sołtysa będzie reprezentować sołectwo na zewnątrz. Zadaniem sołtysa jest też m.in. organizowanie i koordynowanie inicjatyw oraz przedsięwzięć lokalnych m.in. z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszu soleckiego, mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej oraz współpraca z radnymi i burmistrzem. Sołtys zwołuje i prowadzi zebrania wiejskie oraz posiedzenia rady sołeckiej. Może też uczestniczyć z głosem doradczym w sesjach Rady Miejskiej w Brwinowie.

 

Rada sołecka, licząca od 3 do 6 członków, jest organem doradczym. Przygotowuje zebrania wiejskie i projekty uchwał tych zebrań, zbiera wnioski od mieszkańców oraz inicjuje działania społeczne.

Harmonogram zebrań soleckich w gminie Brwinów:
Wybory_soleckie_2015_plakat_ok-page-001