strictly-business-london-800x533

Gmina Pruszków zadeklarowała udział w pięciu  projektach, które powstały w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:

 • Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)

 • Budowa oferty terenów inwestycyjnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (Invest in WOF)

 • Program edukacji proprzedsiębiorczej dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (SmartEdu)

 • Stworzenie sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF4Bikes)

 • Stworzenie sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (P+R in WOF)

 

W ubiegłym roku czterdzieści gmin skupionych wokół Warszawy wspólnie przygotowało Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten wpisuje się w ramy nowej polityki rozwoju i podkreśla szczególną rolę obszarów miejskich połączonych funkcjonalnie w ośrodki metropolitalne, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Europy.

Zasięg geograficzny terytorialnego Warszawskiego Obszaru Metropolitalnego został określony na podstawie takich kryteriów jak:

 • wskaźniki funkcjonalne (liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do rdzenia WOF na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, liczba zameldowań z rdzenia WOF)

 • wskaźniki społeczno-gospodarcze (udział pracujących w zawodach pozarolniczych, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu);

 • wskaźniki morfologiczne: (gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku do średniej wojewódzkiej, liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w latach 2002- 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 W wyniku analizy eksperckiej dodano dodatkowe trzy kryteria:

 • dostępność transportowa gmin do miasta rdzeniowego – mierzona średnim czasem dojazdu samochodem z ośrodka gminnego do Warszawy wynoszącym maksymalnie 45 minut; 

 • rzeczywiste powiązania w zakresie transportu publicznego – rozumiane jako zasięg obowiązywania wspólnego biletu w publicznym transporcie zbiorowym m.st. Warszawy,zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2012 r.; 

 • zamożność gmin – określona na podstawie wysokości dochodów własnych gmin (pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz podatków od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT))w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Warszawski Obszar Funkcjonalny ZIT składa się z 26 miast, tworzących układ aglomeracyjny wokół centralnie położonej Warszawy, liczącej według oficjalnych statystyk 1,7 mln mieszkańców. Kolejnymi co do liczby mieszkańców miastami WOF ZIT są: Pruszków (59,0 tys. mieszkańców),Legionowo (54,1 tys.), Otwock (44,9 tys.), Piaseczno (44,0 tys.), Żyrardów (41,3 tys.), Wołomin(37,4 tys.), Grodzisk Mazowiecki (29,8 tys.) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (28,3 tys.).

Ze względu na specyfikę obszaru, szczególnie liczbę i wielkość ośrodków osadniczych, wskaźnik urbanizacji WOF ZIT (87,5%) znacznie przewyższa wartość dla województwa (64,2%), a także kraju (60,6%). Ponadto WOF ZIT jest najgęściej zaludnionym obszarem województwa (912osób/km2). Wartość ta jest ponad sześciokrotnie wyższa niż w przypadku całego województwa mazowieckiego (149 osób/km2).

Przeprowadzone podczas pracy nad Strategią ZIT badania (szczegóły na stronie:http://omw.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2014/07/Strategia-ZIT-WOF.pdf)

wykazały, ze sąsiadujące ze sobą gminy dotykają te same problemy i że można szukać wspólnych dla wszystkich rozwiązań.

Przedstawiciele gmin przygotowali 10 projektów, których realizacja poprawi poziom życia mieszkańców, funkcjonowanie połączeń i komunikacji oraz wpłynie na rozwój gospodarczy obszaru metropolitalnego.